Rozhodnutie SD EÚ vo veci Endemol Shine Finland

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 7. marca 2024 rozhodnutie vo veci C-740/22 Endemol Shine Finland, v ktorom sa venoval ústnemu oznámeniu údajov týkajúcich sa trestných činov (z informačného systému vedeného súdom) verejnosti.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Pojem spracúvanie podľa čl. 4 bod 2 nariadenia zahŕňa aj ústnu komunikáciu/ústne oznamovanie osobných údajov. Na to, aby toto spracúvanie patrilo do vecnej pôsobnosti nariadenia, musia údaje, ktoré sú predmetom tohto spracúvania, „tvoriť súčasť“ alebo „byť určené na to“, aby tvorili súčasť „informačného systému“.
  • Na ústne oznámenie údajov týkajúcich sa trestných činov z informačného systému vedeného súdom sa môže vzťahovať čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia – verejný záujem. V tomto prípade je však potrebné splniť aj podmienky vyplývajúce z čl. 10 nariadenia, ktorý upravuje „Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky“. Tieto články sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa údaje týkajúce sa trestných odsúdení fyzickej osoby, ktoré sa nachádzajú v informačnom systéme vedenom súdom, mohli poskytnúť ústne akejkoľvek osobe na účely zaručenia prístupu verejnosti k úradným dokumentom[1] bez toho, aby osoba žiadajúca o poskytnutie musela preukázať osobitný záujem na získaní týchto údajov, pričom skutočnosť, či je takou osobou obchodná spoločnosť alebo jednotlivec, nie je v tejto súvislosti relevantná.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283530&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=195864

 

[1] V súlade s čl. 85 (Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie) a čl. 86 nariadenia (Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom).