Rozhodnutie SD EÚ vo veci IAB Europe

 

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 7. marca 2024 rozhodnutie vo veci C-604/22 IAB Europe[1], v ktorom sa venoval pojmom „osobný údaj“ a „spoloční prevádzkovatelia“.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Pre poskytovateľa internetového sídla alebo aplikácie, ako aj maklérov s údajmi [data brokers] alebo reklamné platformy predstavuje reťazec TC String (Transparency  and  Consent  String) zložený z kombinácie písmen a znakov, ktorý obsahuje preferencie používateľa internetu alebo aplikácie týkajúce sa súhlasu tohto používateľa so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, osobný údaj, pokiaľ umožňuje identifikovať dotknutú osobu v prípade, že ho možno primeranými prostriedkami priradiť k identifikátoru, ako je najmä IP adresa zariadenia používateľa. Za týchto podmienok okolnosť, že bez prispenia zvonku, IAB Europe (držiteľ reťazca TC String) nemôže mať prístup k údajom, ktoré spracúvajú jeho členovia v rámci ním stanovených pravidiel a ani nemôže kombinovať tento reťazec s inými prvkami, nebráni tomu, aby daný reťazec predstavoval osobný údaj.
  • IAB Europe spoločne so svojimi členmi sú spoloční prevádzkovatelia pre rámec TCF, ktorého cieľom je v podstate podporovať a umožňovať predaj a nákup reklamného priestoru na internete pre uvedené subjekty.
    • Rámec TCF (rámec transparentnosti a súhlasu) – IAB Europe ponúka svojim členom rámec ňou stanovených pravidiel týkajúci sa súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý obsahuje nielen záväzné technické pravidlá, ale aj pravidlá podrobne spresňujúce spôsoby ukladania a šírenia osobných údajov týkajúcich sa tohto súhlasu.
  • Pre následné spracúvanie vykonávané tretími osobami (napr. poskytovatelia internetových sídel alebo aplikácií), pokiaľ ide o preferencie používateľov na účely cielenej online reklamy (ako je prenos týchto údajov tretím osobám alebo ponuka individualizovanej reklamy týmto používateľom), by IAB Europe nemal byť spoločne s týmito subjektami spoločným prevádzkovateľom.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283529&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=195840

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-03/cp240044en.pdf 

 

[1] IAB Europe je neziskové združenie so sídlom v Belgicku, ktoré zastupuje spoločnosti v odvetví digitálnej reklamy a marketingu na európskej úrovni. Členmi IAB Europe sú teda podniky z tohto odvetvia, ako sú vydavatelia, podniky elektronického obchodu a marketingu, sprostredkovatelia, ako aj národné združenia vrátane národných IAB (Interactive Advertising Bureau), ktorých členmi sú zase podniky z tohto odvetvia. Medzi členmi IAB Europe sú najmä podniky, ktoré dosahujú významné príjmy prostredníctvom predaja reklamného priestoru na internetových sídlach alebo aplikáciách.