Rozhodnutie SD EÚ vo veci Landeshauptstadt Wiesbaden

 

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 21. marca 2024 rozhodnutie vo veci C‑61/22  Landeshauptstadt Wiesbaden, v ktorom sa venoval povinnému vloženiu dvoch odtlačkov prstov do preukazov totožnosti a platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (Text s významom pre EHP).  

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284083&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6044740

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v slovenskom jazyku na tomto odkaze: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-03/cp240050sk.pdf