Rozhodnutie SD EÚ vo veci MediaMarktSaturn

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 25. januára 2024 rozhodnutie vo veci C687/21 MediaMarktSaturn, v ktorom sa venoval aj výkladu práva na náhradu škody a zodpovednosti prevádzkovateľa podľa čl. 82 nariadenia.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Čl. 5, 24, 32[1] a 82 nariadenia  sa spoločne vykladajú tak, že v rámci žaloby o náhradu škody podľa článku 82, skutočnosť, že zamestnanci prevádzkovateľa omylom poskytli neoprávnenej tretej strane dokument obsahujúci osobné údaje sama osebe nepostačuje na to, aby bolo možné dôjsť k záveru, že technické a organizačné opatrenia zavedené dotknutým prevádzkovateľom neboli „primerané“ v zmysle článkov 24 a 32.
  • SD EÚ pripomenul, že právo na náhradu škody podľa čl. 82 ods. 1 nariadenia plní kompenzačnú funkciu, keďže peňažná náhrada založená na uvedenom ustanovení musí umožniť úplnú náhradu škody, ktorá bola konkrétne spôsobená porušením tohto nariadenia a nie odrádzajúcu alebo sankčnú funkciu. Pri stanovení výšky náhrady škody priznanej na účely kompenzácie na základe uvedeného článku sa nevyžaduje, aby sa zohľadnil stupeň závažnosti zavinenia prevádzkovateľa. Osoba, ktorá sa týmto ustanovením domáha odškodnenia, je povinná preukázať nielen porušenie ustanovení tohto nariadenia, ale aj to, že toto porušenie jej spôsobilo materiálnu alebo nemajetkovú ujmu.
  • Obava z možného zneužitia osobných údajov tretími stranami, ktorú má dotknutá osoba v dôsledku porušenia nariadenia môže sama osebe predstavovať „nemajetkovú ujmu“ podľa čl. 82 ods. 1 nariadenia. To však nemení nič na tom, že osoba, ktorá podala žalobu o náhradu škody na základe uvedeného ustanovenia musí existenciu takej škody preukázať. K náhrade škody nemôže konkrétne viesť čisto hypotetické riziko zneužitia neoprávnenou treťou stranou. Tak ako to je v prípade, keď sa žiadna tretia strana s dotknutými osobnými údajmi neoboznámila. Preto v prípade, ak dokument obsahujúci osobné údaje bol poskytnutý neoprávnenej tretej strane a bolo preukázané, že tá sa s osobnými údajmi neoboznámila, nejde o nemajetkovú ujmu podľa čl. 82 ods. 1 nariadenia, pretože nestačí samotná skutočnosť, že sa dotknutá osoba obáva, že v dôsledku tohto poskytnutia, ktoré pred vrátením uvedeného dokumentu umožnilo urobiť si z neho kópiu, môže viesť k tomu, že údaje v budúcnosti budú šírené alebo dokonca zneužité.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v českom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282062&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=877887

 

[1] čl. 5 Zásady spracúvania, čl. 24 Zodpovednosť prevádzkovateľa, čl. 32 Bezpečnosť spracúvania