Rozhodnutie SD EÚ vo veci Újpesti Polgármesteri Hivatal

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 14. marca 2024 rozhodnutie vo veci C46/23 Újpesti Polgármesteri Hivatal, v ktorom sa venoval právomoci dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby vymazal nezákonne spracúvané osobné údaje bez predchádzajúcej žiadosti dotknutej osoby.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Podľa čl.  58 ods. 2 písm. d)[1] a g)[2] nariadenia je dozorný orgán pre ochranu osobných údajov oprávnený nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby vymazal osobné údaje, ktoré boli predmetom nezákonného spracúvania, a to aj vtedy, keď dotknutá osoba o to nepožiadala s cieľom uplatniť svoje práva podľa čl. 17 ods. 1 nariadenia (právo na výmaz). Tieto nápravné právomoci môže dozorný orgán pre ochranu osobných údajov nariadiť ex offo.
  • Nápravné právomoci podľa čl. 58 ods. 2 písm. c) nariadenia[3] môže dozorný orgán pre ochranu osobných údajov prijať len na základe žiadosti podanej dotknutou osobou na účely uplatnenia jej práv podľa nariadenia.
  • Čl. 17 ods. 1 nariadenia (právo na výmaz) upravuje 2 samostatné prípady:
  1. vymazanie údajov na žiadosť dotknutej osoby a
  2. vymazanie vyplývajúce z existencie samostatnej povinnosti prevádzkovateľa, a to bez ohľadu na akúkoľvek žiadosť dotknutej osoby (zahŕňa situácie, v ktorých dotknutá osoba nebola nevyhnutne informovaná o tom, že sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, takže prevádzkovateľ je jediný, kto môže konštatovať existenciu tohto spracúvania).
  • Dozorný orgán pre ochranu osobných údajov môže prostredníctvom nápravných právomocí podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia ukladať nápravné opatrenia bez ohľadu na to, či osobné údaje dotknuté takýmto opatrením boli získané priamo od dotknutej osoby, alebo ide o osobné údaje pochádzajúce z iného zdroja. Môže teda nariadiť vymazanie osobných údajov, ktoré boli predmetom nezákonného spracúvania, bez ohľadu na pôvod dotknutých osobných údajov.

 

Rozhodnutie je dostupné v predbežnom znení v slovenskom jazyku na tomto odkaze: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283833&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1635485

Tlačová správa SD EÚ je dostupná v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-03/cp240048en.pdf

 

[1] „Každý dozorný orgán má všetky tieto nápravné právomoci: nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby svoje spracovateľské operácie zosúladil podľa potreby určeným spôsobom a v rámci určenej lehoty s ustanoveniami tohto nariadenia;“.

[2] „Každý dozorný orgán má všetky tieto nápravné právomoci: nariadiť opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania podľa článkov 16, 17 a 18 a informovanie príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, o takýchto opatreniach v súlade s článkom 17 ods. 2 a článkom 19;“.

[3] „Každý dozorný orgán má všetky tieto nápravné právomoci: nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby vyhovel žiadostiam dotknutej osoby o uplatnenie jej práv podľa tohto nariadenia;“.