Usmernenia k článku 37 smernice o presadzovaní práva

 

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júnovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k článku 37 smernice o presadzovaní práva (LED) (Guidelines 01/2023 on Article 37 Law Enforcement Directive).

 

Cieľom usmernení je poskytnúť odporúčania pre uplatňovanie článku 37 smernice o presadzovaní práva, pokiaľ ide o prenosy osobných údajov príslušnými orgánmi krajín EÚ orgánom tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, ktoré sú príslušné v oblasti presadzovania práva. Cieľom týchto usmernení je najmä objasniť štandard pre stanovenie primeraných záruk, ktoré musia príslušné orgány uplatňovať podľa článku 37 ods. 1 písm. a) a b) smernice o presadzovaní práva, a teda aj relevantné faktory na posúdenie existencie takýchto záruk.

Okrem toho usmernenia obsahujú praktické odporúčania, ako napríklad zoznam prvkov, ktoré by mal obsahovať právne záväzný nástroj na prenos osobných údajov, ako aj príklady kategorizácie a posudzovania okolností prenosu.