Legislatíva a judikatúra

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. V tejto časti nájdete prehľad najdôležitejších právnych predpisov a judikatúry SD EÚ a ESĽP v oblasti ochrany osobných údajov.