Názov a sídlo prijímateľa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Názov projektu: Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP: 4 224 266,19 €

Opis projektu: Cieľom projektu je vybudovanie komplexného riešenia informačného systému, ktorý bude efektívne elektronicky podporovať procesy Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Projekt zavádza a optimalizuje automatizáciu procesov, čo zefektívni vykonávanie agendy zamestnancami úradu pri ich činnosti a uľahčí komunikáciu externým subjektom s úradom, občanom, podnikateľom, iným štátnym orgánom, prevádzkovateľom a iným.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk