Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov dostupný na objednanie

24.06.2021 - 11:06

Slovenský preklad Príručky o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov (2018) je dostupný nielen v PDF verzii, ale je možné si výtlačok objednať.

 

Slovenčina
 

Spoločná správa o rokovaní slovenského a českého úradu na ochranu osobných údajov

03.10.2023 - 09:01

V dňoch 25. - 27. 9. 2023 prebehlo v Trenčíne rokovanie slovenských a českých odborníkov z úradov pre ochranu osobných údajov. Na pozvanie podpredsedníčky slovenského ÚOOÚ JUDr. Anny Vittekovej a za účasti jej spolupracovníkov sa akcie zúčastnila česká delegácia pod vedením predsedu Mgr. Jiřího Kauckého. Bilaterálne rokovania tohto typu sa uskutočnili po niekoľkých rokoch prerušených pandémiou Covid-19, oba úrady sú však po účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane  údajov (GDPR) v kontakte v rámci štruktúr Európskeho výboru pre ochranu údajov.

 

Slovenčina

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k článku 37 smernice o presadzovaní práva

29.09.2023 - 12:20

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k článku 37 smernice o presadzovaní práva (LED) (Guidelines 1/2023 on Article 37 Law Enforcement Directive) prijaté na septembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

  

Slovenčina

Rešpektujúca komunikácia v online prostredí

25.09.2023 - 12:31

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) Vás pozýva na online podujatie s názvom Rešpektujúca komunikácia v online prostredí“, ktoré sa bude konať 28.9.2023; 17:30 – 19:00.

 

O večernej škole informuje NKS aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/4Tx7zhPhv

 

Slovenčina

Zriaďujeme emailovú schránku na ochranu osobných údajov detí a mládeže

13.09.2023 - 11:53

Ochrana osobných údajov detí je mimoriadne dôležitou témou, obzvlášť v dnešnom svete, ovplyvnenom sociálnymi médiami. Tie so sebou prinášajú mnoho nástrah a príležitostí na ich zneužitie. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky preto zriaďuje samostatnú e-mailovú adresu pre otázky súvisiace s ochranou osobných údajov, ktorá je určená mládeži a deťom.

 

Slovenčina

Informačný dokument k prenosom osobných údajov do USA

24.07.2023 - 09:56

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júlovom plenárnom zasadnutí Informačný dokument o prenosoch údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Spojených štátov amerických po prijatí rozhodnutia o primeranosti dňa 10. júla 2023 (Information note on data transfers under the GDPR to the United States after the adoption of the adequacy decision on 10 July 2023).

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete)

12.07.2023 - 11:53

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 4. júla 2023 rozhodnutie vo veci C-252/21Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete), v ktorom sa venoval viacerým otázkam týkajúcim sa výkladu všeobecného nariadenia o ochrane údajov v kontexte spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom online sociálnej siete.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:


 

K právomoci orgánu na ochranu hospodárskej súťaže konštatovať nesúlad s nariadením

Slovenčina

Rozhodnutie o primeranosti pre Spojené štáty americké

12.07.2023 - 08:15

Dňa 10. júla 2023 prijala Európska komisia rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Na základe nového rozhodnutia o primeranosti sa môžu osobné údaje bezpečne prenášať z EÚ americkým spoločnostiam, ktoré sa zúčastňujú na tomto rámci, bez toho, aby bolo potrebné zavádzať dodatočné záruky ochrany údajov. Rozhodnutie je uplatniteľné od dátumu jeho prijatia.

Slovenčina

Odporúčania o žiadosti o schválenie a o prvkoch a zásadách, ktoré sa nachádzajú v záväzných vnútropodnikových pravidlách prevádzkovateľa (BCR-C)

30.06.2023 - 16:13

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na júnovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o žiadosti o schválenie a o prvkoch a zásadách, ktoré sa nachádzajú v záväzných vnútropodnikových pravidlách prevádzkovateľa (BCR-C, t. j. Binding Corporate Rules - Controller) (článok 47 všeobecného nariadenia o ochrane údajov) [Recommendations 1/2022 on the Application for Approval and on the elements and principles to be found in Controller Binding Corporate Rules (Art. 47 GDPR)].

 

Slovenčina

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Pankki S

30.06.2023 - 12:20

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 22. júna 2023 rozhodnutie vo veci C-579/21 Pankki S, v ktorom sa venoval výkladu práva na prístup k osobným údajov podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

 

Slovenčina

Stránky

Plná verzia stránky
2023 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky