Formulár pre prevádzkovateľa na nahlasovanie bezpečnostných incidentov v zmysle Čl. 33 Nariadenia (EÚ)2016/679 a § 40 zákona č. 18/2018 Z. z

Krok 1

Tento formulár slúži "VÝHRADNE PREVÁDZKOVATEĽOVI, ktorý je v zmysle vyššie uvedeného povinný nahlasovať úradu porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu a podľa možností najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.

 

Formulár na nahlasovanie bezpečnostných incidentov – Data Breach musí obsahovať najmä povahu porušenia, kategórie, približný počet dotknutých osôb, počet príslušných záznamov a osobných údajoch, pravdepodobné dôsledky a opatrenia, ktoré boli prijaté na riešenie a zmiernenie porušenia. Prevádzkovatelia uvedené informácie úradu nahlásia prostredníctvom úradom vytvoreného formuláru.

 

UPOZORNENIE:

Sprostredkovateľ je povinný oznámiť porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi po tom, ako sa o ňom dozvedel!

 


I. Údaje o kontaktnej osobe/subjekte v ktorej nastal únik OU
II. Popis porušenia ochrany OU
III. Popis nápravy porušenia ochrany osobných údajov