Formulár pre prevádzkovateľa na nahlasovanie bezpečnostných incidentov v zmysle Čl. 33 Nariadenia (EÚ)2016/679 a § 40 zákona č. 18/2018 Z. z

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Formulár je určený pre prevádzkovateľov, ktorí sú povinní v zmysle čl. 33 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako aj § 40 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) bezodkladne oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“), ako dozornému orgánu v oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov, ktoré môže mať za následok riziko pre práva a slobody fyzických osôb.

 
1 Úvod 2 Náhľad 3 Dokončiť
Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov:

1.Identifíkácia oznamovateľa bezpečnostného incidentu:
 

Označte iba jednu možnosť:
(v prípade výberu možnosti „iné" popíšte)

2. Informácie o zodpovednej osobe, resp. inej kontaktnej osobe oprávnenej pre komunikáciu v mene prevádzkovateľa vo veci porušenia ochrany osobných údajov.

Označte iba jednu možnosť

3.Časová os (priebeh) porušenia ochrany osobných údajov.

:
:
Označte iba jednu možnosť
:
4.Opis porušenia ochrany osobných údajov.
Príklad: Zamestnanec dňa xx.xx.xxxx zaslal prostredníctvom emailu list, ktorý obsahoval osobné údaje (dátum narodenia, rodné číslo, výška príjmu zamestnancov, číslo účtu, údaje o zdravotnom stave zamestnancov ..). List s osobnými údajmi bol zaslaný nesprávnemu adresátovi, čím došlo k narušeniu dôvernosti osobných údajov. Porušenie ochrany osobných údajov bolo spôsobené nedbanlivosťou zamestnanca...........
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

5. Kategória osobných údajov.

 

Uveďte kategóriu osobných údajov (osobné údaje, osobitná kategória osobných údajov), ktorých sa predmetné porušenie ochrany osobných údajov týka.

Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
(v prípade výberu možnosti „iné" popíšte)
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
(v prípade výberu možnosti „iné" popíšte)
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
(v prípade výberu možnosti „iné" popíšte)

6.Kategórie dotknutých osôb:

Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
(V prípade, že ste z vyššie uvedených kategórií dotknutých osôb vybrali možnosť ,,iná kategória dotknutých osôb" uveďte vlastnými slovami akých osôb sa porušenie ochrany osobných údajov dotklo).
7. Nepriaznivé dôsledky pre dotknutú osobu:
8. Informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov:
Označte iba jednu možnosť

9.Opatrenia prijaté na nápravu resp. minimalizáciu následkov pre práva dotknutých osôb v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov:

Označte iba jednu možnosť.

10.Opis prijatých opatrení zavedených pred porušením ochrany osobných údajov:

11.Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám, ktorých spracúva osobné údaje:

Označte iba jednu možnosť.
Na danú emailovú adresu vám bude zaslaná informácia o prijatí oznámenia o porušení ochrany osobných údajov.
Plná verzia stránky
2021 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky